تولیدکننده آبمیوه گیری صنعتی ایران تکنو
فروشگاه ابمیوه گیری فروشگاه ابمیوه گیری فروشگاه ابمیوه گیری
برجسته ترین ها
آبمیوه گیری 25 A
2,800,000 تومان
آبمیوه گیری A20
1,400,000 تومان
آبمیوه گیری c30
4,000,000 تومان
B22
1,400,000 تومان
آب پرتقال گیری
650,000 تومان
آبمیوه گیری  21 B
1,200,000 تومان
آسیاب صنعتی1100
650,000 تومان
آبمیوه گیری 21 C
1,700,000 تومان
مخلوط کن صنعتی w800
800,000 تومان
آسیاب صنعتیA1100
800,000 تومان
هویج شور
1,700,000 تومان
مخلوط کن صنعتی p800
700,000 تومان
آب انار گیری
265,000 تومان
مخلوط کن صنعتی 1600w
1,400,000 تومان

تولیدکننده آبمیوه گیری صنعتی ایران تکنو