تولیدکننده آبمیوه گیری صنعتی ایران تکنو
فروشگاه ابمیوه گیری فروشگاه ابمیوه گیری فروشگاه ابمیوه گیری
برجسته ترین ها
آبمیوه گیری 25 A
2,200,000 تومان
آبمیوه گیری A20
1,100,000 تومان
آبمیوه گیری c30
2,900,000 تومان
B22
1,100,000 تومان
آب پرتقال گیری
470,000 تومان
آبمیوه گیری  21 B
900,000 تومان
آسیاب صنعتی1100
430,000 تومان
آبمیوه گیری 21 C
1,400,000 تومان
مخلوط کن صنعتی w800
720,000 تومان
آسیاب صنعتیA1100
720,000 تومان
هویج شور
0 تومان
مخلوط کن صنعتی p800
600,000 تومان
0 تومان
مخلوط کن صنعتی 1600w
1,200,000 تومان

تولیدکننده آبمیوه گیری صنعتی ایران تکنو