تولیدکننده آبمیوه گیری صنعتی ایران تکنو
فروشگاه ابمیوه گیری فروشگاه ابمیوه گیری
برجسته ترین ها
آبمیوه گیری  21 B
9,000,000 تومان
آبمیوه گیری B22
10,500,000 تومان
آبمیوه گیری 21 C
11,500,000 تومان
آبمیوه گیری c22
13,000,000 تومان
آبمیوه گیری c30
26,000,000 تومان
آسیاب قهوه
17,000,000 تومان
آب پرتقال گیری
3,800,000 تومان
مخلوط کن صنعتی 1800w
6,000,000 تومان
مخلوط کن صنعتی p800
3,600,000 تومان
آسیاب صنعتی1100
3,800,000 تومان
آب انار گیری
2,500,000 تومان
مخلوط کن صنعتی
8,900,000 تومان
مخلوط کن صنعتی 2000w
7,500,000 تومان

تولیدکننده آبمیوه گیری صنعتی ایران تکنو